woensdag 6 april 2022 Home Zoek Contact Veel gestelde vragen Sitemap Print deze pagina  
 
 
 
Actueel
Nieuw op de site
Dossiers
Focus
Den Haag
Emancipatie algemeen
Varia
Servicepagina
Onze andere sites
 
 Beleidsplan 2006-2010
 Annelou Ypeij
 Erna Hooghiemstra
 Evelien Tonkens
 Jantine Oldersma
 Joke Swiebel
 Redactioneel
 Trees Pels
 
 Naar de vorige pagina
 
 
 >  FOCUS  >  BELEIDSPLAN 200... 
MEERJARENBELEIDSPLAN EMANCIPATIE 2006-2010

Meerjarenbeleidsplan Emancipatie 2006-2010

Op 19 december 2005 zond minister De Geus (SZW) namens het kabinet het Meerjarenbeleidsplan Emancipatie 2006-2010 aan de Tweede Kamer. Hij doet hierin verslag van alle acties die in 2000 in het toen gepresenteerde Meerjarenbeleidsplan Emancipatie 2000-2010 werden aangekondigd. Hij beschrijft voorts de doelstellingen en acties voor de eerstkomende vijf jaar, en formuleert concrete indicatoren. Zie voor de teksten:

Op [NIEUWE DATUM !] woensdag 29 maart (10.00 - 13.00 uur)  bespreekt de vaste Kamercomissie SZW het Meerjarenbeleidsplan Emancipatie 2006-2010 in een Algemeen Overleg met minister De Geus. Zie de agenda.

Informatie en discussie

Mede ten behoeve van de discussie in de Tweede Kamer verzamelt emancipatie.nl reacties en commentaren op het nieuwe Meerjarenbeleidsplan.

Online

 • Commentaren:

Deze zes commentaren zijn gebundeld in een brochure, die op 16 maart aan minister De Geus en de meestbetrokken Kamerleden is toegezonden. Deze publicatie is niet in de handel, maar kan hier worden gedownload.

 • Een dossier:
 • Overige reacties:
  • FNV | 'Hallo Kamer en Kabinet: de emancipatie is niet af' (FNV Vrouwenbond, 25 maart 2006). Een brief van vijf kantjes heeft de FNV gestuurd naar de vaste kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid over alle mogelijke emancipatie-onderwerpen. FNV-voorzitter Agnes Jongerius: 'Het is zo'n lange lijst geworden, omdat er nauwelijks meer gepraat wordt over de achterstand van vrouwen. Alle thema's worden bij elkaar geveegd. Dat komt door De Geus, die de emancipatie als voltooid heeft verklaard, maar het is ook de schuld van de Kamer, die het er bij heeft laten zitten.' Vervolg van de tekst.
  • FNV | Algemeen Overleg Emancipatie, 23 maart 2006. Reactie van het FNV dd. 9 maart 2006 ten behoeve van het Algemeen Overleg van de Tweede Kamer met minister De Geus (SZW) waarin een tiental beleidsthema's aan de orde komen. De FNV gaat in op: gelijke beloning, rapportage VN-Vrouwenverdrag, Meerjarenbeleidsplan 2006-2010. Hieruit:
   • De FNV vreest dat het toevoegen van de ‘emancipatiedoelstelling’ van maatschappelijke participatie zal betekenen dat een groot aantal vrouwen hulp en steun bij het vinden van betaald werk en het beeiken van economische zelfstandigheid zullen moeten ontberen. 
   • Laagopgeleide allochtone vrouwen worden in feite afgeschreven: ze moeten vooral maatschappelijk participeren om ‘de basis te leggen voor het maatschappelijk succes van de volgende generatie volwassenen.’
   • De gemeenten doen heel weinig aan herintreedstersbeleid. Als er al herintreedsterbeleid wordt gevoerd profiteren allochtone vrouwen daar veel minder van.
   • De FNV stelt u dan ook voor dit Meerjarenbeleidsplan én de geplande scenario analyse arbeidsmarktparticipatie ter advisering voor te leggen aan de SER, de RMO en de CGB. NGO’s kunnen opgeroepen worden om hun opvattingen aan die adviesorganen kenbaar te maken.
  • NVR | Meerjarenbeleidsplan 2006-2010. Commentaar van de Nederlandse Vrouwenraad dd. 23 februari 2006. De NVR plaatst kanttekeningen bij onder meer de doelstelling dat vrouwen meer uren moeten gaan werken en de nieuwe doelstelling van maatschappelijke participatie. De Raad pleit voor voortzetting van een coördinerend bewindspersoon, jaarlijkse monitoring van de stand van zaken en overleg met koepels van vrouwenorganisaties. Ook wordt gepleit voor gendermainstreaming in alle overheidsorganisaties, en behoud en ontwikkeling van deskundigheid van gendermainstreaming op de ministeries zelf. 

Voorgeschiedenis

In november 2000 presenteerde staatssecretaris Annelies Verstand namens het toenmalig kabinet het Meerjarenbeleidsplan Emancipatie 2000-2010. Zie ook het persbericht van 15 november 2000 'Staatssecretaris Verstand in Meerjarenbeleidsplan: meer vaart in emancipatieproces'.
Dit Beleidsplan vormde het sluitstuk van een maatschappelijke discussie over de eerdere nota 'Van vrouwenstrijd naar vanzelfsprekendheid' (maart 2000). Op deze nota kwam een groot aantal reacties, commentaren en voorstellen voor verbetering uit het land alsmede van een aantal adviesraden.