Rondzendlijst over artikel 13 EG-Verdrag (het anti-discriminatiedossier van de Europese Unie)
 
  Waarom deze rondzendlijst ?
  Sinds 1 mei 1999 is van kracht artikel 13 van het EG-Verdrag, luidend:

"Onverminderd de andere bepalingen van dit Verdrag, kan de Raad, binnen de grenzen van de door dit Verdrag aan de Gemeenschap verleende bevoegdheden, met eenparigheid van stemmen, op voorstel van de Commissie en na raadpleging van het Europees Parlement, passende maatregelen nemen om discriminatie op grond van geslacht, ras of etnische afstamming, godsdienst of overtuiging, handicap, leeftijd of seksuele geaardheid te bestrijden."

De Europese Commissie is hard bezig met de uitwerking van dit artikel: momenteel (juni 2000) heeft een ontwerp-richtlijn gelijke behandeling ongeacht ras of afstamming al de instemming van het Europees Parlement en de Sociale Raad. Een ontwerp-richtlijn met een algemeen kader voor gelijke behandeling in werkgelegenheid en beroep wordt mogelijk nog in 2000 onder het Franse EU-voorzitterschap aanvaard.

In Nederland is de belangstelling voor de uitwerking van artikel 13 EG-Verdrag groot. Tal van departementen zijn betrokken bij de Nederlandse standpuntbepaling, de Tweede Kamer "zit er bovenop", maatschappelijke organisaties hebben uitvoerige commentaren geschreven op de voorstellen. Zie voor een - lang niet vollledig  - beeld het betreffende dossier 003 op deze website.

EÚn van de problemen waar alle betrokkenen (Kamerleden en EuroparlementariŰrs en hun medewerkers, departementsambtenaren, stafmedewerkers van maatschappelijke organisaties, wetenschappers, leden van politieke partijen, belangenbehartigers, lobbyisten) mee kampen is het gebrek aan overzicht over de ontwikkelingen rond dit dossier. Een open mailinglijst, waarbij iedere deelnemer informatie kan rondzenden aan alle andere deelnemers, kan een bijdrage leveren aan de informatievoorziening. 

Daarom is de redactie van emancipatie.nl gestart met zo'n rondzendlijst, in de hoop dat vele betrokkenen langs deze weg sneller en breder ge´nformeerd worden over dit onderwerp.

Start van de lijst op 26 juni 2000. Aantal deelnemers op 16 september 2001: 47.

  Spelregels
 
 1. Deelname staat open voor alle ge´nteresseerden.
 2. Als "lijstbeheerder" treedt op de redactie van emancipatie.nl 
  Ingrijpende beslissingen over het lijstbeheer (opheffing, eventueel gaan modereren, e.d.) worden tevoren ter discussie gesteld. 
 3. Aan- en afmeldingen via een mail naar beheerderartikel13lijst@emancipatie.nl met de aanduiding "aanmelding deelname rondzendlijst artikel 13 VEG" of "stop mijn deelname aan rondzendlijst artikel 13 VEG"
 4. Na inschrijving ontvangt men de URL (het webadres) van de lijst van deelnemers. Dit wordt ook regelmatig vermeld onderaan de rondgezonden berichten.
 5. De list is bedoeld voor informatieverspreiding, niet voor discussie. 
 6. Deelnemers kunnen berichten rondzenden door hun mail te adresseren aan artikel13VEG@emancipatie.nl Deze worden zo spoedig mogelijk doorgemaild naar alle deelnemers.
 7. Het meezenden van bijlagen is mogelijk, mits deze niet te omvangrijk zijn. De lijstbeheerder neemt eventueel contact met u op om te zoeken naar alternatieven:
  • staat de bijlage al op een website ? dan svp alleen de link rondmailen
  • is het een specialistische tekst ? mail dan rond dat ge´nteresseerden hem per mail bij u kunnen opvragen.
  • leent het document zich voor plaatsing op emancipatie.nl ? Dan zetten wij het graag op deze site en passen in overleg met u de tekst van uw bericht even aan.
 8. Het archief van de list (alle rondgezonden berichten) was openbaar en zal dat binnenkort weer worden, en is dan ook voor niet-deelnemers weer te lezen. Houd daar rekening mee.
  Aanmelding
  Aan- en afmeldingen via een mail naar beheerderartikel13lijst@emancipatie.nl met de aanduiding "aanmelding deelname rondzendlijst artikel 13 VEG" of "stop mijn deelname aan rondzendlijst artikel 13 VEG"

 

Terug naar boven
Terug naar dossier 003
Terug naar startpagina emancipatie.nl

Reacties Reacties kunt u zenden aan lijstbeheerder-artikel-13@emancipatie.nl