Het emancipatiebeleid van het Ministerie van
Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

Inhoudsopgave 

als u zelf wilt zoeken:
website ministerie

 

Kerndocument

 Persberichten
1996 tot nu toe 

Onderstaand de "emancipatierelevante" persberichten vanaf juni 1996. 
Onze laatste check werd gedaan op 24 juni 2000.

2001

1998 / 1999 / 2000

1997

1996

 

Departementale taakstellingen

Het Ministerie van LNV hanteert voor de lopende kabinetsperiode (1998-2002) de  volgende emancipatietaakstellingen:

1. Het aandeel vrouwen in commissies en organen vergroten.
2. Het jaarlijks uitvoeren van drie emancipatie-effectrapportages op de
belangrijke thema’s van het LNV-beleid in de periode 1999–2003.
3. Vergroten van de participatie van agrarische vrouwen en plattelands-vrouwen in cursorisch onderwijs en voorlichting.
4. Koppeling van de resultaten van de commissie dagindeling aan het thema plattelandsvernieuwing.
5. Lidmaatschap van Opportunity in Bedrijf.

Deze taakstellingen zijn toegelicht in het hoofdstuk III van het Aktieplan Taakstellingen Departementen (TK 1998-1999, 26206, nr. 11 van 8 april 1999)

Archief
 • Zie voor de emancipatietaakstellingen van het ministerie voor de kabinetsperiode 1998-2002 de hoofdstukken II en III van het Actieplan Taakstellingen Departementen (TK 1998-1999, 26206, nr. 11 van 8 april 1999)
 • De uitvoering van het emancipatiebeleid van het ministerie in de periode november 1992 t/m december 1995 beschreven in hoofdstuk 9 van de "Rapportage uitvoering emancipatiebeleid (augustus 1996)"
 • Hoofdstuk 13 van  "Met het oog op 1995: Beleidsprogramma Emancipatie" (november 1992) beschrijft:
  • doelstellingen en kerntaken van het Ministerie van LNV
  • vertaling naar emancipatiedoelstellingen van LNV
  • feitelijke analyse en knelpunten bij LNV
  • speerpunten van beleid in de periode 1992-1995:
   • streven naar forse toename aantal vrouwelijke bedrijfshoofden en mede-onderneemsters
   • verhoging gemiddelde deelname van vrouwen aan agrarisch onderwijs met 5% in 1995 ten opzichte van 1991
   • vergroting van de deelname van vrouwen in besluitvormingsprocessen
   • aandacht voor de rol en positie van de vrouw bij de inrichting en het beheer van het landelijk gebied
  • intern emancipatiebeleid van LNV
  • organisatie emancipatiebeleid van LNV
 

Terug naar startpagina departementen

Terug naar boven